ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه : 9 الی 5
پنجشنبه : 9 الی 12:30
شماره های تماس :
02122383272-02122383598

نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم

درس ریاضی:

نمونه سوال درس ریاضی (1)/ نمونه سوال درس ریاضی (2)/ نمونه سوال درس ریاضی (3)

نمونه سوال درس ریاضی (4)/ نمونه سوال درس ریاضی (5)/ نمونه سوال درس ریاضی (6)

نمونه سول درس ریاضی (7)/ نمونه سوال درس ریاضی (8)/ نمونه سوال درس ریاضی (9)

نمونه سوال درس ریاضی(10)/نمونه سوال درس ریاضی(11)/نمونه سوال درس ریاضی (12)

 نمونه سوال درس ریاضی(13)/نمونه سوال درس ریاضی(14)/نمونه سوال درس ریاضی(15)

نمونه سوال درس ریاضی(16)/

 

درس زبان انگلیسی:

نمونه سوال درس زبان انگلیسی (1)

 

درس مطالعات اجتماعی:

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی (1)/نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(2)/

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(3)/ نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(4)/

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(5)/

 

درس پیام های آسمانی:

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (1)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی (2)/ 

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (3)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی (4)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (5)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی (6)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (7)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی (8)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (9)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی (10)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی (11)/

 

درس عربی:

نمونه سوال درس عربی(1)/ نمونه سوال درس عربی(2)/ نمونه سوال درس عربی(3)/

نمونه سوال درس عربی(4)/ نمونه سوال درس عربی(5)/ نمونه سوال درس عربی(6)/

نمونه سوال درس عربی(7)/ نمونه سوال درس عربی(8)/ نمونه سوال درس عربی(9)/

نمونه سوال درس عربی(10)/ نمونه سوال درس عربی(11)/

 

درس علوم:

نمونه سوال درس علوم(1)/ نمونه سوال درس علوم (2)/ نمونه سوال درس علوم(3)/

نمونه سوال درس علوم(4)/ نمونه سوال درس علوم(5)/ نمونه سوال درس علوم(6)/

نمونه سوال درس علوم(7)/ نمونه سوال درس علوم(8)/ نمونه سوال درس علوم(9)/

نمونه سوال درس علوم(10)/

 

درس فارسی:

نمونه سوال درس فارسی(1)/ نمونه سوال درس فارسی(2)/ نمونه سوال درس فارسی(3)

نمونه سوال درس فارسی(4)/ نمونه سوال درس فارسی(5)/

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :