ساعات کاری :
شنبه تا چهارشنبه : 9 الی 5
پنجشنبه : 9 الی 12:30
شماره های تماس :
02122383272-02122383598

نمونه سوال امتحانی پایه نهم

 

درس ریاضی:

نمونه سوال درس ریاضی(1)/ نمونه سوال درس ریاضی(2)/ نمونه سوال درس ریاضی(3)/

نمونه سوال درس ریاضی(4)/ نمونه سوال درس ریاضی(5)/ نمونه سوال درس ریاضی(6)/

نمونه سوال درس ریاضی(7)/ نمونه سوال درس ریاضی(8)/ نمونه سوال درس ریاضی(9)/

نمونه سوال درس ریاضی(10)/ نمونه سوال درس ریاضی(11)/ نمونه سوال درس ریاضی(12)/

 نمونه سوال درس ریاضی(13)/ نمونه سوال درس ریاضی(14)/ نمونه سوال درس ریاضی(15)/

نمونه سوال درس ریاضی(16)/

 

درس زبان انگلیسی:

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(1)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(2)/

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(3)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(4)/

نمونه سوال درس زبان انگلیسی(5)/ نمونه سوال درس زبان انگلیسی(6)/

 

درس علوم:

نمونه سوال درس علوم(1)/ نمونه سوال درس علوم(2)/ نمونه سوال درس علوم(3)/

نمونه سوال درس علوم(4)/ نمونه سوال درس علوم(5)/ نمونه سوال درس علوم(6)/

نمونه سوال درس علوم(7)/ نمونه سوال درس علوم(8)/ نمونه سوال درس علوم(9)/

نمونه سوال درس علوم(10)/ نمونه سوال درس علوم(11)/ نمونه سوال درس علوم(12)/

نمونه سوال درس علوم(13)/ نمونه سوال درس علوم(14)/ نمونه سوال درس علوم(15)/

نمونه سوال درس علوم(16)/ نمونه سوال درس علوم(17)/

 

درس پیام های آسمانی:

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(1)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(2)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(3)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(4)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(5)/ نمونه سوال درس پیام های آسمانی(6)/

نمونه سوال درس پیام های آسمانی(7)/

 

درس املا و انشا:

نمونه سوال درس املا و انشا(1)/ نمونه سوال درس املا و انشا(2)/

نمونه سوال درس املا و انشا(3)/

 

درس عربی:

نمونه سوال درس عربی(1)/ نمونه سوال درس عربی(2)/ نمونه سوال درس عربی(3)/

نمونه سوال درس عربی(4)/ نمونه سوال درس عربی(5)/ نمونه سوال درس عربی(6)/

نمونه سوال درس عربی(7)/ نمونه سوال درس عربی(8)/

 

درس قرآن:

نمونه سوال درس قرآن(1)/ نمونه سوال درس قرآن(2)/ نمونه سوال درس قرآن(3)/

نمونه سوال درس قرآن(4)/ نمونه سوال درس قرآن(5)/

 

درس مطالعات اجتماعی:

نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(1)/ نمونه سوال درس مطالعات اجتماعی(2)/

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :